Εγκύκλιος περί ΕΦΚΑ

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ενημερώνει ότι με βάση την εγκύκλιο Δ.15/Δ΄/619/15/13-04-2018 του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τα πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση) και συγχρόνως έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας εμπίπτουν από 01/01/2017 στις ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ.1 του ν.4387/16 περί παράλληλης ασφάλισης και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα βάση του άρθρου 40 του ν.4387/2016, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των €4.923,12».